Racó de l'emprenedor >> La franquicia >> Factors d'elecció i questionari de decisió

La majoria de franquícies disposa d'un dossier complet on es detallen les característiques de la franquícia, les condicions econòmiques de la mateixa i una estimació de despeses i inversions necessàries. Aquest pot ser un bon punt de partida, però no és suficient. Els franquiciadors solen ser poc inclinats a oferir tota la informació obertament a la primera persona que s'interessa pel negoci. Aquesta és una posició lògica per a protegir la seva saber-fer i evitar en la mesura del possible donar informació a possibles imitadors o fins i tot als competidors. Per tant, el procés de trobar la informació necessària sobre la franquícia requerirà un treball de "investigació" per part teva.

Són quatre factors fonamentals els que hauràs d'analitzar a partir de la informació obtinguda del franquiciador. A continuació et relacionem una sèrie de preguntes relatives als mateixos que poden servir-te per a confeccionar-te un qüestionari de discussió que et serveixi per a comparar diverses possibilitats:

1.- MERCAT

 1. Existeix un mercat amb les perspectives d'expansió o estabilitat necessàries? Cal comptar amb un mercat ampli i amb les suficients perspectives d'expansió o estabilitat, de manera que no respongui a modes passatgeres que puguin posar en perill la continuïtat de la xarxa de franquícia.
 2. Tenen els productes o serveis proposats elements diferenciadors i innovadors que els facin originals per al públic?
 3. El franquiciador ofereix exclusivitat en l'àrea on estarà situat el seu negoci durant el període de duració del contracte, o pot vendre una segona i tercera franquícia dins de la mateixa àrea? És un requisit imprescindible, comercialitzar productes o serveis que presenten clars elements diferenciadors i innovadors que els facin originals per al públic i diferents dels de les empreses competidores.
 4. Quin nombre mínim de clients potencials es precisa per a l'adequat desenvolupament del negoci?
 5. Quin és el perfil tipus d'aquest client potencial? El franquiciador haurà d'informar el franquiciat respecte al perfil del client potencial, així com del nombre de clients que es precisen per a l'adequat desenvolupament del negoci, aspectes aquests fonamentals per a concretar, tant la ubicació més adequada, com la zona d'exclusivitat territorial que li pogués ser assignada.
 6. Disposa el franquiciador d'una política comercial concreta per a la difusió de la marca en mercats locals? Disposar d'informació respecte a les polítiques comercials, estratègies de màrqueting i accions de comunicació contemplades pel franquiciador per a la captació de clients, ens permetrà conèixer les nostres vertaderes possibilitats de rendibilització de negoci.

2.- FRANQUICIADOR

 1. En què consisteix i com plantejarà el franquiciador la nostra formació inicial en les tècniques de gestió del negoci? Sol·licitem al franquiciador àmplia informació respecte al contingut i plantejament de la nostra formació inicial en les tècniques de gestió del negoci, així com de l'assistència i suport que ens aportarà al llarg de la relació contractual.
  El programa de formació ha de cobrir tots els aspectes necessaris perquè pogués començar el negoci. És a dir no solament aspectes tècnics o de producte, sinó també procediments comercials, administratius i de gestió. La duració del curs i els continguts que s'imparteixen són un bon indicador del qual trobaràs. A més, un bon programa de formació ha de complementar-se amb formació pràctica i un manual d'operacions professional que serveixi de referència.
 2. Ens facilitarà una assistència adequada al llarg de la relació contractual? El suport del franquiciador és un element fonamental en la relació de franquícia. El nombre de persones dedicades en la central pot proporcionar-te una idea clara del que pots esperar.
 3. Quina és l'estructura de la central de Franquícia? Demostra suficient solidesa economicofinancera?
  És el moment de conèixer quina és l'estructura de la central de Franquícia i si ofereix les suficients garanties de solidesa economicofinancera.
  A través del Registre Mercantil pots esbrinar com és el capital social i volum de facturació de l'empresa i quants treballadors té en plantilla.
  El temps que porta franquiciat i el núm. de franquiciats que ha incorporat a la cadena són dos bons indicadors de l'experiència adquirida com a franquiciador. Aquesta experiència com a franquiciador és important perquè suposa que entén bé la relació de franquícia i el nivell de suport que ha de proporcionar al franquiciat.
 4. Quines tècniques de supervisió i control emprarà i amb quina freqüència visitarà el nostre establiment el personal del franquiciador? El resultat de l'explotació del negoci dependrà en gran manera de la correcta aplicació de les tècniques operatives i de gestió, prou contrastades pel franquiciador. Per això caldrà considerar les tècniques de supervisió i control que emprarà i amb quina freqüència visitarà el nostre establiment el personal especialitzat del seu equip.
 5. Quines seran les nostres obligacions d'aprovisionament? Mostra garanties per a un adequat subministrament en qualitat i temps de lliurament?
  Igualment, és necessari conèixer les obligacions d'aprovisionament amb proveïdors determinats pel franquiciador i si es disposa de les suficients garanties per a un adequat subministrament en qualitat i temps de lliurament.

3.- NEGOCI

 1. Quina inversió cal escometre i quins les seves perspectives d'amortització? El franquiciador sol oferir una estimació inicial de la inversió a realitzar. En molts casos perquè també s'està "venent" la franquícia, solen realitzar-se estimacions a la baixa o fins i tot ometre's algunes partides.
  Per tant, has d'assegurar-te que s'inclouen aspectes com les despeses de creació de l'empresa, permisos i llicències, estoc inicial suficient, capital circulant, costos de selecció i formació de personal, etc., i fins i tot les pèrdues inicials abans no s'aconsegueix el punt d'equilibri. I que partides com l'obra civil del local no estan subestimades.
 2. De quin personal es precisa per al desenvolupament de l'activitat? Com es veuran gravades les vendes del meu establiment? Com estan plantejats els esforços publicitaris en el si de la cadena? Un dels aspectes fonamentals de l'anàlisi és el corresponent a l'estudi del personal precís per al desenvolupament de l'activitat, obligacions financeres del franquiciat quant a dret d'entrada i royalties d'explotació i gestió amb els quals podrà veure's gravada la facturació o, si escau, les compres o el benefici del nou punt de venda.
 3. Quines són les previsions de vendes per als primers exercicis d'activitat i quin el seu benefici net? El franquiciador sol oferir un compte de resultats "model". Aquest compte ha de basar-se en resultats reals obtinguts per la xarxa. En qualsevol cas, has d'aclarir en quins supòsits estan basades aquests resultats (anys d'activitat, grandària del local, localització, etc.).
  Normalment, la rendibilitat prevista que mostra el franquiciador es basa en un negoci en funcionament, per la qual cosa no has de confiar a obtenir aquestes xifres en els primers anys. Una dada important a observar és si les xifres de benefici estimat tenen en compte la remuneració del franquiciat com a treballador, i si una vegada deduïda continua oferint una rendibilitat adequada.

4.- CONTRACTE

 1. S'adapta a la legislació actual vigent?
 2. Conté clàusules abusives o improcedents?
 3. Recull veritablement els aspectes essencials d'una relació de Franquícia
 4. Quin és el seu termini de vigència?
 5. Quines seran les nostres obligacions i drets com a franquiciats?
 6. Quin és el cànon inicial de la franquícia?
 7. Existeixen altres cànons a part dels descrits en el dossier informatiu?, quins? · Quines són les condicions de pagament?
 8. Quin altre tipus de taxes cal pagar? Amb quina periodicitat? Què inclouen? (royalties, cànon publicitat, assegurances, costos de formació, auditoria, despeses de comptabilitat, despeses de consultoria, lísing, uns altres).
 9. A què s'obliga el franquiciador?
 10. Com es resoldria un possible conflicte amb el franquiciador?
  Assessorem-nos convenientment en aquest tema. No en va el Contracte de Franquícia especificarà les directrius de tota mena per les quals es regirà la relació entre les parts.
  Serà necessari, abans de signar el document, saber si aquest compleix en veritat la legislació actual vigent aplicable a aquest tipus de contractes, si conté o no clàusules abusives o improcedents, si recull veritablement els aspectes essencials d'una relació de Franquícia, el seu termini de vigència, obligacions i drets enfront del franquiciador, conseqüències de possibles conflictes, etc.

 


La franquícia.Factors d'elecció i qüestionari de decisió (37)

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Benissa - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme