Espai del comerciant >> Altra informació d'interés per al comerciant >> Modalitats de venda

QUÈ SÓN ESTABLIMENTS COMERCIALS DE DESCOMPTE DUR?

Són els de venda al detall de productes d'alta rotació i consum generalitzat que, amb una superfície de venda al públic entre 400 m2 i 1.000 m2, per a tenir la qualificació de gran establiment comercial, que compleixin almenys tres de les següents característiques:

a) Que no existeixi venda assistida
b) Que aproximadament, més del 50% dels articles siguin marques comercials propietat de la cadena titular del negoci exercit en l'establiment comercial o fabricades en exclusiva per a ala mateixa.
c) Que aproximadament, més del 50% dels articles oferts s'exposin en el propi suport de transport
d) Que les bosses on s'empaquetin els articles venuts tinguin un preu específic
e) Que ofereixin al públic menys de 1.000 referències d'articles.

QUÈ ES CONSIDERA VENDA A domicili?

La venda a domicili és aquella en la qual l'oferta es produeix en domicilis privats, llocs d'oci o reunió, centres de treball i similars que no siguin l'establiment del venedor. No es consideren vendes a domicili els lliuraments a domicili de mercaderies adquirides per qualsevol altre tipus de venda.
La publicitat d'aquest tipus de venda ha de ser lliurada al consumidor, i ha d'incloure:

  • Identificació i domicili de l'empresa.
  • Número d'autorització per a la pràctica d'aquest tipus de venda.
  • Les dades essencials del producte o servei que permetin la seva identificació inequívoca en el mercat.
  • Preu, forma i condicions de pagament, despeses i termini d'enviament
  • La seva pràctica a la Comunitat Valenciana precisa d'autorització de la Direcció General de Comerç, qualsevol que sigui el domicili social de l'empresa que la dugui a terme.

QUÈ ÉS LA VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA?

És la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent els camions-tendeixi. En tot cas, la venda no sedentària únicament podrà dur-se a terme en mercats fixos, periòdics o ocasionals així com en llocs instal·lats en la via pública per a productes de naturalesa estaciona.

És la venda prohibida, tant majorista com minorista, quan el preu aplicat a un producte sigui inferior al d'adquisició segons factura, deduïda la part proporcional dels descomptes que figurin en aquesta, o al de reposició si aquest fos inferior a aquell o al cost efectiu de producció si l'article hagués estat fabricat pel propi comerciant, incrementats, en les quotes dels impostos indirectes que gravin l'operació. No es computaran, a l'efecte de la deducció en el preu a què es refereix el paràgraf anterior, les retribucions o les bonificacions de qualsevol tipus que signifiquin compensació per serveis prestats. Pot realitzar-se quan, el comerciant tingui per objectiu aconseguir els preus d'un o diversos competidors amb capacitat per a afectar, significativament, a les seves vendes, o es tracti d'articles peribles en les dates pròximes a la seva inutilització.

QUÈ ÉS EL COMERÇ ELECTRÒNIC?

És tota forma de transacció o intercanvi d'informació comercial basada en la transmissió de dades per xarxes de telecomunicacions com a Internet.

La seva pràctica a la Comunitat Valenciana precisa d'autorització de la Direcció General de Comerç, qualsevol que sigui el domicili social de l'empresa que la dugui a terme

QUÈ ÉS LA VENDA AUTOMÀTICA?

És la forma de distribució detallista en la qual es posa a la disposició del consumidor el producte o servei perquè aquest ho adquireixi mitjançant l'accionament de qualsevol tipus de mecanisme i previ pagament del seu import.

QUÈ SÓN VENDES A DISTÀNCIA?

Són les celebrades sense la presència física simultània del comprador i del venedor, transmetent-se la proposta de contractació del venedor i l'acceptació del comprador per un mitjà de comunicació a distància de qualsevol naturalesa.

Són les vendes a distància, les vendes automàtiques i les vendes en pública subhasta.

És l'oferta al públic de mercaderies de qualsevol classe en la qual s'invoca pel venedor la seva condició de fabricant o majorista. Està prohibida tret que reuneixi les circumstàncies següents:

1. Que, en el primer cas, fabriqui realment la totalitat dels productes posats a la venda i, en el segon, realitzi les seves operacions de venda fonamentalment a comerciants minoristes.
2. Que els preus oferts siguin els mateixos que aplica a altres comerciants, majoristes o minoristes, segons els casos.

La seva pràctica a la Comunitat Valenciana precisa d'autorització de la Direcció General de Comerç, qualsevol que sigui el domicili social de l'empresa que la dugui a terme.

QUÈ SÓN VENDES ESPECIALS?

És l'oferta al públic de mercaderies de qualsevol classe en la qual s'invoca pel venedor la seva condició de fabricant o majorista. Està prohibida tret que reuneixi les circumstàncies següents:

Que, en el primer cas, fabriqui realment la totalitat dels productes posats a la venda i, en el segon, realitzi les seves operacions de venda fonamentalment a comerciants minoristes.

Que els preus oferts siguin els mateixos que aplica a altres comerciants, majoristes o minoristes, segons els casos.

QUÈ ÉS UNA VENDA DIRECTA?

Són les vendes a distància, les vendes automàtiques i les vendes en pública subhasta.


Altres temes dinterès per al Comerç. Modalitats de venda (218)

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Benissa - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme