Actualitat Notícies

AFIC CREAMA Informa de les Ajudes CREA COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2024.
GEN 2024

Aquestes ajudes subvencionen les obres, reformes, millores, equipament comercial en els establiments comercials.

Publicada la RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2023, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2024.

Igual que l'exercici anterior a més de l'equipament se subvencionaran les obres i les instal·lacions en els establiments comercials. Així mateix, s'inclouen les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s'implantaran en la Comunitat Valenciana.

Aquestes inversions també es poden destinar a equipament per a l'exposició, l'emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l'establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l'establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment, i en un període de tres anys.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades de pimes o micro pimes incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:

- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

- IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera Divisió 6, Agrupacions:

Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Així mateix, també s'han publicat les ajudes a persones i pimes artesanes per a donar suport a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 2.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir fins al 75% amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculat l'activitat, en el termini de 3 anys. Es necessita estar en possessió del DCA.

Al mateix temps, la resolució convoca les ajudes Emprenem Comerç, on es consideraran subvencionables les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica. L'establiment deurà, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

La subvenció serà de fins al 50% amb el límit de 10.000, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 de subvenció.

Es consideraran subvencionables les despeses en:

- Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment.

- Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i, a més, si és el cas, en línia.

- Despeses de lloguer de local generades fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

- Les ajudes aniran destinades a finançar les despeses corrents realitzades des de l'1 de GENER DE 2024 fins al 30 de SETEMBRE DE 2024, tots dos dies inclosos.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 15 de gener fins al dia 9 de febrer de 2024, tots dos inclusivament.

Les sol·licituds, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic segons l'ajuda que es pretenga sol·licitar, de les regulades en aquesta convocatòria, es presentaran únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es).

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en el CREAMA Benissa al telèfon 965732100 o al correu electrònic adl-benissa@creama.org.

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Benissa - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme